Centrale cliëntenraad

Bij Careaz vinden we het belangrijk dat ouderen en hun naaste familie kunnen meepraten en meebeslissen. De medezeggenschap is georganiseerd via de centrale cliëntenraad (CCR). De nieuwe wet ‘Medezeggenschap in de zorg’ vormt hierin het uitgangspunt. De leden van de centrale cliëntenraad geven de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd advies over zaken die álle cliënten aangaan. Dit betekent dat er op alle niveaus sprake van medezeggenschap is.

Op individueel niveau

Invloed en medezeggenschap bij:

 • De intake
 • Opstellen zorgplan
 • Invulling dagbesteding

Op zorg- en woonniveau

Meepraten en -denken over het functioneren van de zorg-, woon- en leefomgeving:

 • Woon- en leefregels
 • Inrichting en sfeer
 • Kwaliteit en veiligheid
 • Zorginnovatie
 • Hulp en organisatie van activiteiten
 • Werken met mantelzorgers, vrijwilligers en maatjes
 • Dienstverlening en klanttevredenheid
 • Ideeën en suggesties voor aandacht- en/of verbeterpunten
 • Enzovoorts

V.l.n.r. op foto: Tonneke Oostenbrink, Pieter Kwakernaat, Ton Jolij (voorzitter), Henk van Bruggen, Nico Hunting en Ada Boland.

Op organisatieniveau

De centrale cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van Careaz, zowel in de woonzorgcentra als in de thuiszorg, hun familie en mantelzorgers en staat voor hun belangenbehartiging op centraal niveau. De CCR behandelt onderwerpen die van invloed zijn op, dan wel gevolgen hebben voor de zorg- en dienstverlening aan cliënten. Daarom organiseert de CCR in overleg met Careaz op gezette tijden informele bijeenkomsten met cliënten en/of hun familie en/of mantelzorgers voor het uitwisselen van informatie en ervaringen. Met als uitgangspunt om vorm te geven aan werkwijze en de manier waarop doelstellingen kunnen worden bereikt.

De centrale cliëntenraad heeft de mogelijkheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven over alles wat met de kwaliteit van welzijn en zorg te maken heeft. In deze hoedanigheid heeft de CCR contacten met:

 • Raad van bestuur
 • Management
 • Raad van toezicht
 • Zorgverzekeraar
 • Collega CCR’s in de regio
 • Landelijke cliëntenorganisaties

Vergaderingen

De CCR komt vier keer per jaar bijeen voor een algemene vergadering en wanneer nodig vaker voor specifieke of urgente onderwerpen. Ook vinden er jaarlijks vier vergaderingen met de raad van bestuur plaats. Hierin komen zaken aan de orde zoals een waskosten-regeling, tarievenlijst, kwaliteit, veiligheid, het kwaliteitskader, inzet technologie; jaarplan en medezeggenschap op de locaties. Tot slot neemt de CCR zoveel mogelijk deel aan de nodige werkgroepen of overlegmomenten.

Lees hier het jaarverslag over 2022, het jaarplan voor 2023-2024, het huishoudelijk regelement en de medezeggenschapsregeling van de CCR van Careaz.

De leden van de centrale cliëntenraad

De CCR bestaat nu uit vijf leden. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter. Deze leden komen vanuit de drie regio’s van Careaz:

Regio Berkelland

 • Tonneke Oostenbrink
 • Vertegenwoordiger(s) gezocht! De CCR is dringend op zoek naar 1, maar het liefst 2 vertegenwoordigers. Kent u iemand die de belangen van de bewoners en familieleden wil behartigen? Laat het ons weten via ccr@careaz.nl. Deze persoon hoeft geen (familie van een) bewoner, cliënt of een mantelzorger te zijn.

Regio Aalten

 • Ada Boland
 • Pieter Kwakernaat
 • Nico Hunting

Regio Oost Gelre

 • Ton Jolij, voorzitter
 • Henk van Bruggen

Contact

Voor meer informatie of voor vragen kunt u contact opnemen met het bedrijfsbureau van Careaz. Ook post voor de centrale cliëntenraad kunt u naar dit adres versturen.

Bedrijfsbureau
Het Brook 2
7132 EJ Lichtenvoorde
Telefoon: 088 110 6000
Mail: ccr@careaz.nl