Privacyverklaring

Van welke diensten van Careaz u ook gebruik maakt, in bijna alle gevallen leggen wij een aantal persoonlijke gegevens van u vast. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan en uw privacy te beschermen. Via deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen en vastleggen als u onze website gebruikt en waarom we dit doen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Stichting Careaz (hierna Careaz genoemd).

Careaz respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. De speciale wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), regelt de zorgvuldigheid waarmee persoonsgegevens worden verwerkt en maakt het u mogelijk om dat te controleren. Careaz houdt zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Gebruik van formulieren

Wanneer u één van de formulieren op deze website gebruikt, vragen we u om persoonsgegevens in te vullen. De gegevens van de formulieren worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij (verwerker). Door deze formulieren van Careaz te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze privacyverklaring. Hieronder staan de belangrijkste zaken over uw privacy.

Onze plichten

Careaz verzamelt of gebruikt de door u via de website verstrekte gegevens alleen om de gewenste diensten die worden aangeboden goed uit te kunnen voeren. Mocht de informatie voor andere doeleinden gebruikt worden dan vragen we u hiervoor toestemming. De informatie kan overigens wel intern gedeeld worden.

  • Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de zorg- en dienstverlening, om het beheer en beleid van Careaz doelmatig te kunnen bepalen en ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en statistiek om wettelijke verplichtingen na te komen.
  • Careaz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.
  • Cliënten worden in de zorgovereenkomst op de hoogte gesteld dat er persoonsgegevens verwerkt worden.
  • Medewerkers van Careaz gaan vertrouwelijk met gegevens van cliënten om en hebben een plicht tot geheimhouding.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang en niet langer bewaard dan volgens de wet noodzakelijk is.

Uw rechten

• Inzage: wij bieden de mogelijkheid om te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom.
• Correctie en verwijdering: u kunt alle persoonlijke informatie die u ons heeft verstrekt laten wijzigen of verwijderen. Wij zullen deze informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk toegestaan is dit te doen.
• Bezwaar: u kunt vanwege een specifieke situatie bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. Dit geldt voor verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming en/of de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Social media

Careaz gebruikt social media, zoals Facebook en LinkedIn. Het doel is nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media worden gesteld te beantwoorden. Wij behouden ons het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Careaz (persoons-)gegevens vastlegt. Deze worden in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerkt. Careaz is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deelnemers omgaan met persoonsgegevens of reacties die zij plaatsen op berichten van Careaz op de social mediakanalen. Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via communicatie@careaz.nl.

Gebruik van cookies

Careaz maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine eenvoudige tekstbestandjes, die uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites. Het gebruik van cookies is voor de dienstverlening via de website belangrijk voor Careaz, vandaar dat we u hierover informeren. Met behulp van cookies zorgt Careaz er onder andere voor dat u bij een bezoek aan onze website niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of in moet voeren. We maken daardoor het surfen op onze website gemakkelijker voor u. Ook kunnen we dankzij cookies zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren.

Meer informatie

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar het privacyreglement van Careaz. Mocht u vragen hebben over het privacybeleid van Careaz of een beroep willen doen op één van uw wettelijke rechten, stuur dan een mail naar avg@careaz.nl.